Dzisiaj jest Wtorek 19.01.2021 15:56:53
Planowane działania PTK w kadencji 2015-2017
 
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy


Każdy prezes PTK stawia sobie cele dotyczące spraw organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych. Wśród nich są te główne, które wyróżniają daną kadencję i dzięki którym zostaje ona zapamiętana w środowisku. Ja chciałbym zwrócić uwagę na rosnące znaczenie nowoczesnej diagnostyki obrazowej serca i naczyń, stąd też hasło przewodnie kadencji: obrazowanie serca i naczyń – rozpoznanie, monitorowanie, rokowanie. W ostatnich latach dokonała się prawdziwa rewolucja w tej dziedzinie. Dzięki większej dostępności, także w Polsce, chętniej korzystamy z badań metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Pamiętamy o ogromnym potencjale stale rozwijającej się echokardiografii, o znaczącej roli scyntygrafii, o możliwościach pozytonowej tomografii emisyjnej. Konieczne jest zatem uporządkowanie wiedzy dotyczącej różnych sposobów obrazowania oraz zdefiniowanie ich zastosowań w różnych scenariuszach klinicznych. Moim celem jest przygotowanie opracowania, w którym zostaną przedstawione algorytmy diagnostyczne wykorzystujące różne metody obrazowania dla uzyskania optymalnej informacji diagnostycznej i rokowniczej u konkretnego chorego, z uwzględnieniem specyfiki i możliwości naszego kraju. Do tej pracy zaproszę przewodniczących Sekcji zajmujących się obrazowaniem.

Drugim głównym celem kadencji jest zorganizowanie szeroko zakrojonej kampanii dotyczącej ogromnego problemu społecznego, jakim jest rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród dzieci. Kampania pod hasłem: zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli miałaby na celu przekazanie informacji o stale rosnącym zagrożeniu chorobami serca i naczyń oraz o ich konsekwencjach. Bez wdrożenia wczesnej profilaktyki, już w wieku przedszkolnym, bez wyrobienia odpowiednich nawyków żywieniowych i behawioralnych nigdy nie zwyciężymy z miażdżycą i jej następstwami. Jest to kluczowy sposób zwalczania chorób serca i naczyń, a to przecież misja PTK. W każdym aspekcie ważna pozostaje współpraca z Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiologii, która w poprzednich kadencjach przyniosła wymierne efekty. Chciałbym utrzymać żywe kontakty z innymi Towarzystwami. Współczesna kardiologia stale zmienia swoje oblicze. Dzięki poprawie rokowania wielu chorób serca i naczyń nasi pacjenci żyją dłużej i są coraz starsi. Ich leczenie wymaga dyskusji i współpracy ze środowiskiem geriatrów. Naturalnym partnerem kardiologów w edukacji i nauce od lat są hipertensjolodzy, diabetolodzy, gastrolodzy, nefrolodzy, neurolodzy… Interna wiele lat temu uległa podziałowi na specjalizacje, a teraz wracamy do współpracy w kardiogrupach, gdyż coraz mniej chorych ma jeden problem zdrowotny. Lecząc serce, nie możemy szkodzić. Współpraca z kardiochirurgami jest oczywistą konsekwencją naszej klinicznej aktywności. Musimy dowiadywać się od nich o nowych możliwościach leczenia, dyskutować wskazania i wyniki. Pamiętam o konieczności współpracy z lekarzami rodzinnymi, którzy są naszymi partnerami w opiece ambulatoryjnej. Takie przykłady można by mnożyć, trudno wymienić wszystkie Towarzystwa. Musimy pomagać sobie wzajemnie w docieraniu z przekazem edukacyjnym do lekarzy i do pacjentów. À propos pacjentów – ciekawa może być współpraca z ich organizacjami, ale nie mam dokładnej wiedzy o takiej potrzebie z ich strony. Niemniej jestem otwarty.

Bezwzględnie kontynuowane powinny być inicjatywy edukacyjne i organizacyjne, jakie podjął w poprzednich kadencjach ZG PTK. Każda z nich zrodziła się po głębokim namyśle i dyskusji w gronie członków ZG, a celem zawsze była realizacja zadań statutowych, także w perspektywie wielu lat. Dlatego kontynuacja konsekwencji wcześniejszych decyzji jest oczywista. Z pewnością będziemy przygotowywać kolejne wykłady na Platformę Edukacyjną, z której jesteśmy bardzo dumni. Zamierzam rozszerzyć tematyczne strony dla pacjentów, gdyż pierwsza z nich, www.copozawale.pl, opracowana zgodnie z pomysłem prof. Kalarusa, dowiodła, jak bardzo potrzebna jest ta inicjatywa. Na ukończeniu jest podobna strona dla chorych z migotaniem przedsionków. Nasi pacjenci, a szerzej ‒ wszyscy ludzie, powinni znaleźć przygotowane przez ekspertów odpowiedzi na nurtujące ich pytania na stronie www.ptkardio.pl. Wiemy, że w Internecie jest wszystko, a dr Google chętnie radzi i leczy, choć nie ma dyplomu…

Z pewnością będę kontynuował szerokie włączenie Sekcji i Asocjacji w działania Zarządu Głównego. Podobnie jak prof. Kalarus będę korzystał z pomocy ekspertów Sekcji PTK przy tworzeniu stanowisk i opinii ZG. To był bardzo dobry pomysł, który zaowocował powstaniem dobrych dokumentów i aktywizacją środowiska. Kontynuowana będzie współpraca z Konsultantem Krajowym; oczywista jest współpraca z ESC, w tym promocja przedstawicieli polskiej kardiologii chcących aktywnie pracować w jego strukturach.

W środowisku polskiej kardiologii wiodącą rolą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powinno być propagowanie wytycznych diagnostyki i leczenia opracowywanych przez ESC, czemu poświęcona jest każda wiosenna konferencja PTK. Tych edukacyjnych aktywności jest zresztą znacznie więcej – ważne, by odbywały się pod egidą PTK. Mają one na celu podniesienie poziomu polskiej kardiologii oraz wprowadzanie podobnych algorytmów postępowania w różnych regionach, co owocuje zbliżonym poziomem opieki w całym kraju. PTK jest właścicielem pisma „Kardiologia Polska”, wizytówki naszego dorobku naukowego. Wraz z zespołem redakcyjnym staramy się, by periodyk się rozwijał i był wiodącym kardiologicznym pismem naukowym w regionie. Wymaga to oczywiście czasu, ale wierzę głęboko, że kontynuacja dotychczasowych działań zaowocuje znaczącym wzrostem znaczenia pisma, co z kolei zachęci naukowców, także spoza Polski, do publikacji wyników badań na jego łamach. Ważna jest promocja nauki w środowisku, co czynimy od lat poprzez przyznawanie grantów naukowych oraz nagradzanie najlepszych prac publikowanych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. ZG PTK wsparł także prowadzenie rejestrów, które powinny dostarczyć ciekawych opracowań (np. dotyczących burz elektrycznych, hipotermii czy opornego nadciśnienia tętniczego). Polscy kardiolodzy aktywnie uczestniczą w europejskich rejestrach, skąd można pozyskać dane dotyczące naszego kraju ‒ wspomnę choćby o koordynowanym przez prof. Zbigniewa Kalarusa projekcie dotyczącym migotania przedsionków.

Ważną rolą PTK powinna być współpraca ze światem polityki i mediów. Są to fora, na których eksperci towarzystwa powinni przedstawiać problemy kardiologii i kardiologów, pacjentów, definiować zagrożenia chorobami układu sercowo-naczyniowego i sugerować rozwiązania. Współpraca z mediami to także popularyzacja zaleceń profilaktycznych, informacja o stanie polskiej kardiologii, jej sukcesach, potrzebach i bolączkach. Są to również kolejne pola współpracy z Konsultantem Krajowym.

Prof. Piotr Hoffman
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Materiał pochodzi z 2 numeru Gazety Kongresowej, 02.10.2015